• تخم شنبلیله 150 گرمی

  واحد: گرم
 • به دانه 250 گرمی

  واحد: گرم
 • ذرت خشک 300 گرمی

  واحد: گرم
 • دانه چیا 100 مثقالی

  واحد: مثقال
 • تخم شربتی 250 مثقالی

  واحد: مثقال
 • تخم کتان 250 گرمی

  واحد: گرم
 • تخم گشنیز 250 گرمی

  واحد: گرم
 • سیاهدانه 250 گرمی

  واحد: گرم